Snowflake Obsidian Chakra Root Chakra
Snowflake Obsidian Zodiac Sign Capricorn & Virgo
Snowflake Obsidian Chakra Root Chakra
Snowflake Obsidian Zodiac Sign Capricorn & Virgo